นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บรักษาอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบาย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่มิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ นโยบาย สิทธิส่วนบุคคลจะแจ้งให้ท่านทราบถึง
1. ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราขอจากสมาชิก
2. การใช้ของมูลของสมาชิก
3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
5. ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราขอจากสมาชิก

เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือน ปี เกิด เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อาชีพ และความสนใจส่วนตัว ของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ทุกประการในการเป็นสมาชิก

2. การใช้ข้อมูลของสมาชิก

เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด

3. การเก็บข้อมูลสมาชิก

เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ เป็นผู้เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่บางกรณีที่จำเป็นต้องนำเสนอ ข้อมูลท่านต่อผู้อื่น เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะแจ้งให้ท่านพิจารณาว่าจะตกลงยินยอมเผยแพร่ข้อมูลของท่านหรือไม่ ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นที่มีลิ้งค์อยู่บนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ เว็บไซต์แห่งนั้นอาจสามารถ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ แต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
• เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ เห็นสมควร
• เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง -- หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
• การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์
• ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

5. ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องใช้ username และ password ท่านจึงเป็นผู้เดียว ที่สามารถเข้า ถึงข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรรับผิดชอบ username และ password ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และการถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะไม่สอบถาม password ของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ กรุณาออกจากระบบทุกครั้ง (log out) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยบุคคลอื่นเนื่องจากไม่มีการรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในการส่ง ผ่าน ข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะรักษาความปลอดภัย ภายในระบบ ของ เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ในการส่งข้อมูลอย่างดีที่สุด

6. เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกควรทราบ

ท่านควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวขณะที่กำลังเชื่อมต่อ เช่นในกรณีของห้องสนทนา กระดานสนทนา แม้กระทั่งข้อมูลภายในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างนำข้อมูลของท่านไปใช้และก่อให้เกิด ความเสียหาย
up down