ประกาศจากกลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์วันที่หัวข้อสำหรับ
21 ก.ค. 60CGF011-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25 กรกฎาคม 2560 ฟิวเจอร์ส
19 มิ.ย. 60CGF010-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 22 มิถุนายน 2560 ฟิวเจอร์ส
12 มิ.ย. 60CGF009-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 มิถุนายน 2560 ฟิวเจอร์ส
17 พ.ค. 60CGF008-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 22 พฤษภาคม 2560 ฟิวเจอร์ส
7 เม.ย. 60CGF006-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11 เมษายน 2560 ฟิวเจอร์ส
10 มี.ค. 60CGF005-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 มีนาคม 2560 ฟิวเจอร์ส
14 ก.พ. 60CGF002-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 17 กุมภาพันธ์ 2560 ฟิวเจอร์ส
11 ม.ค. 60CGF001-2560 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16 มกราคม 2560 ฟิวเจอร์ส
28 ธ.ค. 59CGF021-2559 อัตราค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 26 ธันวาคม 2559 ฟิวเจอร์ส
2 ธ.ค. 59CGF018-2559 อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ธันวาคม 2559 ฟิวเจอร์ส
29 พ.ย. 59CGF050-2559 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส
18 พ.ย. 59CGF017-2559 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 23 พฤศจิกายน 2559 ฟิวเจอร์ส
17 พ.ย. 59CGF016-2559 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าที่มีเงินสดฝากเป็นหลักประกันกับบริษัทฯ 21 พฤศจิกายน 2559 ฟิวเจอร์ส
28 เม.ย. 59CGF007-2559 เรื่องอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 พฤษภาคม 2559 ฟิวเจอร์ส
23 เม.ย. 58CGF004/2558 อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 29 เมษายน 2558 ฟิวเจอร์ส
3 เม.ย. 58CGF003-2558 อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8 เมษายน 2558 ฟิวเจอร์ส