เงื่อนไขและข้อตกลง

1. การให้บริการ และยอมรับเงื่อนไข

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

2. ข้อบังคับในการลงทะเบียน

2.1 การกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน ต้องกรอกตามความเป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน
2.2 หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ มีสิทธิ์ที่จะระงับและยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน และปฏิเสธการให้บริการใดๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

3. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทางกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ซึ่งท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

4. สมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทางกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ซึ่งท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
4.1 แจ้งให้ทางกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ทราบหากเกิดการละเมิดการใช้ username หรือ password ของท่าน หรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ
4.2 รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎข้อที่ 4 นี้

5. ข้อห้ามในการใช้บริการ

กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ไม่อนุญาตให้ท่านนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไปกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

6. การสิ้นสุดการให้บริการ

หากท่านกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดบริการของท่าน

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ เป็นเพียงสื่อกลางในการนำท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นๆ จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ หากเกิดปัญหาใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม

8. สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท

เนื้อหา บริการ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับการให้บริการได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่นๆ ดังนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการดัดแปลง แก้ไข ให้เช่า จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการอื่นใด เว้นแต่ท่านได้รับการอนุญาตจากกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์

9. การแจ้งข่าวสาร

กลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ อาจแจ้งข่าวสารใหม่ๆให้ท่านทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางบริการต่างๆของกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์

10. เจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

หากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์พบเห็นผลงานของท่านถูกคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งทางบริษัทพร้อมด้วยข้อมูลแสดงสิทธิ์ของท่าน

11. การฝ่าฝืนเงื่อนไข

หากท่านพบการละเมิดและฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ กรุณาแจ้งกลับมาที่ info@classicgoldfutures.co.th
up down