การเปิดบัญชีซื้อขาย

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายได้ดังนี้


1.ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย

     ทองคำแท่ง         สัญญาซื้อขายล่วงหน้า         กองทุนรวมอีทีเอฟ

พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อเลือกวิธีการจัดส่งเอกสารที่โทร 02 618 0808

 
2.แจ้งบริษัทฯให้จัดส่งเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์

     »    กรอกแบบฟอร์ม

 
3.เปิดบัญชีด้วยตัวเองที่บริษัทฯ

     »    ติดต่อเรา


 

ในการเปิดบัญชี นักลงทุนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีชาวต่างชาติใช้สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน หรือสลิปเงินเดือน
4.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลการลงทุนจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ความพร้อมรับความเสี่ยง วงเงินลงทุน เพื่อให้ทราบความต้องการของ นักลงทุนแต่ละรายและเป็นข้อมูลในการอนุมัติการเปิดบัญชี เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว นักลงทุนจะได้รับหมายเลขสมาชิกหรือรหัสประจำตัวสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บเป็น ความลับเพื่อป้องกันการแอบอ้าง เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มการซื้อขายได้อย่างเต็มตัว