เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ระยะเวลาการร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 30 กันยายน 2555 (ระยะเวลา 4 เดือน)
 2. กรณีลูกค้าเปิดบัญชี และซื้อขาย Gold Futures หรือ Silver Futures มีสิทธิรับรางวัลตามที่กำหนด และให้รวมถึงลูกค้าที่เปิดบัญชีปกติกับ SA ของบริษัทด้วย
 3. ยอดการซื้อขาย Gold Futures หรือ Silver Futures เมื่อแปลงออกมาเป็นคะแนนในแต่ละเดือนแล้ว จะเก็บสะสมไว้ 4 เดือน เพื่อให้ลูกค้าแลกของรางวัลในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
 4. ทางบริษัทฯจะทำการส่งมอบของรางวัลให้กับลูกค้าภายในเดือนตุลาคม 2555
 5. สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %
 6. ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ใดๆตามรายการที่ร่วมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือการพิจารณาของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 8. 1 คะแนน หมายถึง การซื้อ / ขาย สัญญา Gold Futures 50 บาท จำนวน 1 สัญญา หรือ
  การซื้อ / ขาย สัญญา Gold Futures 10 บาท จำนวน 5 สัญญา หรือ
  การซื้อ / ขาย สัญญา Silver Futures 10 บาท จำนวน 5 สัญญา หรือ
  การซื้อ / ขาย สัญญา Gold ETF ทุกๆ 100,000 บาท