เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ระยะเวลาการร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 ธันวาคม 2555 (ระยะเวลา 3 เดือน)
 2. กรณีลูกค้าเปิดบัญชี และซื้อขาย Gold Futures หรือ Silver Futures มีสิทธิรับรางวัลตามที่กำหนด และให้รวมถึงลูกค้าที่เปิดบัญชีปกติกับ SA ของบริษัทด้วย
 3. 1 POINT หมายถึง การซื้อ / ขาย สัญญา Gold Futures 50 บาท จำนวน 1 สัญญา หรือ
  การซื้อ / ขาย สัญญา Gold Futures 10 บาท จำนวน 5 สัญญา หรือ
  การซื้อ / ขาย สัญญา Silver Futures จำนวน 5 สัญญา หรือ
  การซื้อ / ขาย สัญญา Gold ETF ทุกๆ 100,000 บาท
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
 5. สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %
 6. ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ใดๆตามรายการที่ร่วมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือการพิจารณาของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด