Page:   of  
 • Gold Futures


  โกลด์ฟิวเจอร์ส คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ ทำกำไรตามทิศทางการเคลื่อน ไหวของราคาทองคำ ไม่ว่าจะเป็นในภาวะที่คาดการณ์ว่าราคา ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น หรือ ลดลง มีความคล่องตัวสูง สามารถเลือกที่จะซื้อก่อนขาย หรือ ขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายทองคำจริงประมาณ 10 เท่า ดังนั้น โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาสร้างโอกาสทำกำไร และบริหารความเสี่ยง ของพอร์ตการลงทุนได้

  สินค้าอ้างอิง
  ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%

  ขนาดของสัญญา
  Mini-Gold Futures 1 สัญญา = ทองคำน้ำหนัก 10 บาท
  Gold Futures 1 สัญญา = ทองคำน้ำหนัก 50 บาท
  เวลาซื้อขาย
    ช่วงก่อนเปิดตลาด (เช้า) 9.15 - 9.45 น.
    ช่วงซื้อขายเช้า 9.45 - 12.30 น.
    ช่วงก่อนเปิดตลาด (บ่าย) 14.00 - 14.30 น.
    ช่วงซื้อขายบ่าย 14.30 - 16.55 น.
    ช่วงก่อนเปิดตลาด (กลางคืน) 19.15 - 19.30 น.
    ช่วงซื้อขายกลางคืน 19.30 - 22.30 น.

  ราคาเสนอซื้อขาย
  ช่วงห่างของการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ 10 บาท
  เช่น 18,000 บาท, 18,010 บาท, 18,020 บาท เป็นต้น หรือ
  ทุก 10 บาท ของ Mini-Gold Futures มีมูลค่า 100 บาท
  ทุก 10 บาท ของ Gold Futures มีมูลค่า 500 บาท

 • Gold Futures


  วิธีการส่งมอบ และชำระราคา
  ไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ใช้การชำระเงินกำไร /ขาดทุน ที่ เกิดขึ้นตามส่วนต่างของราคา โกลด์ฟิวเจอร์ส ที่เปลี่ยนแปลง

  วันซื้อขายวันสุดท้าย
  วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

  ราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย
  ใช้ราคา London Gold A.M. Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยปรับน้ำหนักจากทรอย ออนซ์เป็นน้ำหนัก บาททองคำ ปรับค่าความบริสุทธิ์ของ ทองคำจาก 99.5% เป็น 96.5% และปรับสกุลเงินจาก USD เป็นเงินบาท ก่อนที่จะประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้คำนวณผลกำไรขาดทุนต่อไป

  เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
  เดือนคู่ที่ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่
  G - กุมภาพันธ์ J - เมษายน M - มิถุนายน
  Q - สิงหาคม V - ตุลาคม Z - ธันวาคม

  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย
  แบ่งเป็น 2 ส่วนตามรูปแบบ GFQ11
  ส่วนแรก คือขนาดสัญญา
  GF = Gold Futures ขนาด 50 บาท
  GF10 = Gold Futures ขนาด 10 บาท
  ส่วนที่สอง คือเดือนและปีที่สัญญาหมดอายุ
  GFG11 = Gold Futures ขนาด 50 บาท ที่หมดอายุเดือน กุมภาพันธ์ 2011
  GF10M11 = Gold Futures ขนาด 10 บาทที่หมดอายุเดือนมิถุนายน 2011

 • ขั้นตอนการซื้อขาย


  1. เปิดบัญชีซื้อขาย Gold Futures กับ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส โดยใช้เอกสาร ประกอบ คือ
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
  - สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก

  3. ส่งคำสั่งซื้อ /ขาย
  หากคาดว่า ราคาทองจะปรับ สูงขึ้น ให้ "ซื้อ" (Long)
  หากคาดว่า ราคาทองจะปรับ ลดลง ให้ "ขาย" (Short)

  2. ก่อนส่งคำสั่ง ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) กับ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ก่อน ดังนี้

  หลักประกันต่อสัญญา* Gold Futures
  ขนาด 10 บาท
  Gold Futures
  ขนาด 50 บาท
  outright spread outright spread
  หลักประกันเริ่มต้น
  (Initial Margin: IM)
  8,740 2,185 43,700 10,925
  หลักประกันรักษาสภาพ
  (Maintenance Margin: MM)
  6,118 1,529.50 30,590 7,647.50
  หลักประกันปิดฐานะ
  (Force Close Margin: FM)
  2,622 655.50 13,110 3,277.50

  *ขนาดของหลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของ FI Club
    ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 22 กันยายน 2557

 • ขั้นตอนการซื้อขาย

  4. ทุกสิ้นวัน จะมีการปรับยอดเงินในบัญชีของผู้ลงทุน ว่าวันนั้นๆ ได้กำไร หรือขาดทุนเท่าไร (Mark to Market )

  ตัวอย่างการทำ Mark to Market

  หากปัจจุบัน คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นักลงทุนมองว่าราคาทองคำ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 ควรอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท แต่ราคา Mini-Gold Futures หมดอายุเดือนตุลาคม 2555 (GF10V12) ซื้อขายที่ราคา 21,000 บาท นักลงทุนคิดว่าราคาต่ำ จึงตัดสินใจซื้อ (Long) GF10V12 ที่ราคา 21,000 บาท จำนวน 1 สัญญา

   วันที่  รายการ  ราคาปิด  กำไร/ เงินโอน
  เข้า/ออก
  ยอดเงิน
  หลักประกัน
  16 ต.ค.55 Long GF10V12
  ที่ 21,000 บาท
        12,160
    Mark to Market 21,100 +1,000   13,160
  17 ต.ค.55 Mark to Market 20,600 -5,000   8,160
  18 ต.ค.55 วางหลักประกัน
  เพิ่มเติม
      4,000 12,160
    Mark to Market 21,600 +10,000   22,160
  19 ต.ค.55 Short GF10V12
  ที่ 21,700 บาท
  21,700 +1,000   23,160

  หมายเหตุ: เนื่องจากเงินหลักประกัน ณ สิ้นวันที่ 17 ต.ค. 55 ต่ำกว่าระดับหลัก
  ประกันรักษาสภาพ (MM) ที่ 8,512 บาท ผู้ลงทุนจึงต้องนำเงินมาวางหลัก
  ประกันเพิ่ม ให้กลับไปที่ระดับหลักประกันขั้นต้น (IM) เท่ากับ
  12,160 - 8,160 = 4,000 บาท ภายในวันรุ่งขึ้น (T+1)

 • ขั้นตอนการซื้อขาย

  5. ปิดสถานะสัญญา
  เมื่อราคาของสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์ส ที่นักลงทุน Long หรือ Short ไว้แล้วถึง ระดับที่คาดการณ์ นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งปิดฐานะได้โดยไม่ต้องรอให้สัญญา หมดอายุ
  ถ้า "Long" ไว้ ต้องส่งคำสั่ง "Short" เพื่อ ปิดฐานะ
  ถ้า "Short" ไว้ ต้องส่งคำสั่ง "Long" เพื่อ ปิดฐานะ

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

  Mini -Gold Futures (โกลด์ฟิวเจอร์สขนาดสัญญา 10 บาท)

  จำนวนสัญญาต่อวัน ค่าธรรมเนียม (บาท)
  ซื้อ-ขายผ่านเจ้าหน้าที่*
  ค่าธรรมเนียม (บาท)
  ซื้อ-ขายผ่านอินเทอร์เน็ต*
  1-25 97 88
  26-100 77 70
  101-250 57 52
  251 ขึ้นไป 47 43

  Gold Futures (โกลด์ฟิวเจอร์สขนาดสัญญา 50 บาท)

  จำนวนสัญญาต่อวัน ค่าธรรมเนียม (บาท)
  ซื้อ-ขายผ่านเจ้าหน้าที่*
  ค่าธรรมเนียม (บาท)
  ซื้อ-ขายผ่านอินเทอร์เน็ต*
  1-5 485 440
  6-20 385 350
  21-50 285 260
  51 ขึ้นไป 235 215

  *ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม VAT 7%

  ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย
  - ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
  - ส่งคำสั่งเอง ผ่านระบบ Online Internet กับ
  - Settrade
  - IFISd VIP
  - ผ่าน Mobile Trading ทั้งโทรศัพท์มือถือ PDA และ iPhone