Page:   of  
 •  

  ทองรูปพรรณ

  ศูนย์รวมแห่งงานทองคำคุณภาพ
  Be your Class, Be your Style, Be your Happiness

  บริษัท ห้างทองเจียบเซ่งเฮง จำกัด เป็นเสมือนแหล่งที่รวบรวมชิ้นงานที่มีความละเอียด วิจิตรและประณีต สร้างความโดดเด่นในชิ้นงานต่างๆ สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกระดับเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ ชิ้นงานตามความปรารถนาของลูกค้าได้ทุกรูปแบบทางบริษัทฯ จึงนำเสนอทองรูปพรรณกว่า 1,000 ลวดลาย ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภททั้ง สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน จี้ กำไล ต่างหู และงานสั่งทำอื่นๆ อีกมากมาย


 • ด้วยความใส่ใจและประสบการณ์ ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรจนถึงขั้นตอนการ
  ผลิตต่างๆ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้จาก

  1. ตราสัญลักษณ์ของบริษัท (ตราเจดีย์)
  2. น้ำหนักความบริสุทธิ์ของทองคำ 96.5%
  3. น้ำหนักทองเต็ม ตามประกาศ